Všeobecné obchodní podmínky

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte. Děkujeme :)
 
Vážení klienti a zájemci o naše služby a produkty,
 
na této stránce jsme pro Vás shrnuli všechny důležité právní informace týkající se objednávání a nakupování našich online kurzů a programů, meditací, tištěných i elektronických knih (e-booků) na webových stránkách www.bohynelasky.cz, www.alfa-bohyne.cz, www.jakhoziskatzpet.cz, www.lawofattraction.czwww.sebevedomymuz.cz.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Obsahují i tzv. sdělení před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“ a tím se VOP stávají nedílnou součástí smlouvy mezi námi uzavřené. Děkujeme Vám za čas, který věnujete jejich pročtení.

Které části by neměly uniknout Vaší pozornosti?

-      Informace o tom, kdy je mezi námi uzavřena smlouva – je to až v okamžiku, kdy Vám potvrdíme přijetí Vaší objednávky. Do té doby můžete svoji objednávku zrušit. Po uzavření smlouvy lze smlouvu zrušit jen dohodou s námi anebo odstoupením od smlouvy tam, kde to VOP nebo zákon umožňují. Ve VOP najdete i popis postupu uzavírání smlouvy. (podrobnosti v článku II. odst. 4 a 5 VOP)

-       Možnosti platby za produkty – Kdy a jakým způsobem se objednané produkty platí, je uvedeno v článku III.

-       Dodací podmínky – v článku IV. najdete obvyklou dodací lhůtu a zjistíte, jakým způsobem zajišťujeme dodání fyzických produktů na Vámi určené místo i jak postupovat, pokud zásilka nedorazí v očekávaném stavu. Najdete zde i podmínky dodání tzv. digitálních produktů.

-       Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy – Spotřebitel má ze zákona právo ve 14denní lhůtě odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu. V některých případech je ovšem tato možnost vyloučená nebo omezená. Jak je tomu u našich produktů, zjistíte v článku VI.

-       Reklamační řád – Pokud by nastala situace, která by Vás vedla k potřebě produkty reklamovat, v článku    VII. najdete podrobný popis, jak postupovat.
 
Pro lepší orientaci připojujeme podrobný OBSAH:
 
   1. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY
   2. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

III. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

   1. DODACÍ PODMÍNKY
   2. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM      AUTORSKÁ PRÁVA, UŽIVATELSKÝ ÚČET
   3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. ZÁVĚREM
 
 
   1. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY
 
   1. E-shop:
    E-shopem pro účely těchto VOP rozumíme jakékoli z těchto webových stránek: www.bohynelasky.cz, www.alfa-bohyne.cz, www.jakhoziskatzpet.cz, www.lawofattraction.czwww.sebevedomymuz.cz.  Nabídkou E-shopu je pak nabídka produktů na kterékoli z uvedených webových stránek.
 
2. Produkty:
Jedná se o digitální i fyzické produkty nabízené v e-shopu. Digitálními produkty jsou e-booky (elektronické knihy), online kurzy a online vzdělávací nebo koučovací programy, online meditace (zpravidla ve formátu MP3). Fyzickými produkty jsou tištěné knihy a tištěné deníky úspěchů (souhrnně v dalším textu označováno i jen jako „Knihy“).
 
   3. Prodávající:
Je právnická osoba, která prodává Produkty nabízené v E-shopu. Prodávající je:
   

    Success Coaching s.r.o.
    IČ:                                         06350429
    DIČ:                                       CZ06350429
    Sídlo:                                    Londýnská 254/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2
    E-mail:                                  info@evapaclikova.com
    Prodávající je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 280696.
    Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
Pokud je v textu VOP uvedeno „my“, „nás“, „naše“ apod., myslí se tím vždy Prodávající.

   4. Kupující:
    Kupujícím je ten, kdo s námi jako Prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní E-shopu uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených Produktů. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

   5. Spotřebitel:

    Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů. 

6. Kupní smlouva:

    Na prodej Produktů z E-shopu je mezi námi jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní E-shopu) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. To znamená, že ustanovení těchto VOP jsou součástí uzavřené Kupní smlouvy. Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím Kupní smlouva.

   7. Smlouva uzavřená distančním způsobem:

    Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní E-shopu. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

   8. Spotřebitelská smlouva:

    Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

   9. Závaznost VOP:
    V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Kupní smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné.

   10. Rozhodné právní předpisy:

       Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Kupní smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím na ně zobrazit přímo jejich aktuální znění.
 
 
     1. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
    1. Objednávání Produktů probíhá pouze přes webové rozhraní E-shopu, tj. vyplněním a odesláním        objednávkového formuláře v E-shopu.
   2. Popis Produktů:

      Veškeré důležité informace o Produktech najdete přímo v E-shopu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránku jednotlivého Produktu, se Vám zobrazí podrobný popis, včetně například podmínek garancí, možnosti koupě na splátky. U online kurzů a programů je rovněž uvedeno, pro koho jsou, případně nejsou vhodné, jak dlouho trvají, zda kurz začíná v konkrétní den pro všechny účastníky anebo je přístupný kdykoli po zaplacení a další potřebné informace. Věnujte prosím popisu Produktů svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte nás ještě před koupí kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.
    Prezentace Produktů uvedená na webovém rozhraní E-shopu je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – OSOBNÍ PODPORA U DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ: Upozorňujeme, že pokud výslovně není u konkrétního digitálního produktu v jeho popisu na prodejní stránce v E-shopu uvedeno jinak, není v ceně Produktu zahrnuta a není v průběhu ani po skončení Produktu (zejména on-line kurzu nebo programu) poskytována naše osobní podpora a individuální konzultace přednášející lektorky. V on-line kurzu/programu budete mít k dispozici odpovědi na nejčastější a opakující se dotazy nebo případně i dotazy z předchozích běhů kurzů/programů, ale nebudou individuálně zodpovídány dotazy účastníků probíhajících kurzů a programů. Pro tento účel je pouze možné samostatně sjednat individuální placenou konzultaci nebo koučink s lektorkou, nad rámec on-line programu/kurzu.

   3. Objednání Produktů:

      Pro objednání Produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném Produktu (kliknutím na vybranou položku, například konkrétní online program) a uvedením počtu/množství objednávaného Produktu, případně i varianty Produktu, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail (na něj Vám zašleme potvrzení přijetí objednávky a slouží i pro další komunikaci týkající se objednávky, telefonní kontakt (abychom Vás mohli kontaktovat při dodání Knih) a vyberete způsob úhrady a způsob doručení Produktu. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko („Odeslat“) pod objednávkou.
 
   4. Potvrzení přijetí objednávky, uzavření Kupní smlouvy:

      O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou učiněnou odesláním objednávkového formuláře Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Nebude-li v tomto e-mailu uvedeno, že objednávku přijímáme, nejde ještě o uzavření Smlouvy. Až doručením potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail je Smlouva uzavřena. Součástí potvrzovacího e-mailu je i text těchto VOP a zálohová faktura.

   5. Zrušení objednávky, změny uzavřené Kupní smlouvy:

     Objednávku můžete zrušit až do okamžiku potvrzení jejího přijetí z naší strany. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

     6. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme.
     7. Objednávat Produkty v E-shopu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice Knih probíhá pouze v pracovní dny. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti E-shopu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.
     8. Vlastnické právo ke Knize na Vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a Knihu jste převzali. 
 
III. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
   1. Cena Produktů: 

  Cena je uvedena přímo u každého Produktu v jeho popisu v E-shopu. Vzhledem k tomu, že Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty, je u Produktu uvedena cena včetně daně z přidané hodnoty i bez přidané hodnoty a částka daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní E-shopu uvedena. K ceně Knih je připočítáváno dopravné (viz podrobněji článek IV. těchto VOP). U digitálních Produktů žádné dopravné není. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je již uvedena včetně dopravného (je-li součástí objednávky Produkt, u kterého se dopravné hradí). Na prodejních stránkách jednotlivých Produktů v E-shopu je uvedena cena v Kč. Pokud budete nakupovat z jiné země než České republiky, je nutné v prodejním formuláři vybrat danou zemi (např. Slovensko) a cena se Vám potom zobrazí v EUR a rovněž se Vám zobrazí aktuální možné způsoby platby. Pokud objednáváte z jiného státu než České republiky, prosím, uveďte ve formuláři (zaklikněte) tento stát. V případě, že zjistíme, že je uvedena ve formuláři zahraniční adresa, ale jako stát Česká republika, bude zálohová faktura z naší strany stornována a tím odstoupeno od Smlouvy a požádáme Vás o novou, řádnou objednávku.

   2. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně:

    Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v E-shopu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena uvedená v E-shopu v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

  3. Dodání Produktu až po zaplacení:

     Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Výjimkou je zejména prodej Produktu s možností uhradit cenu ve splátkách – tato možnost je vždy uvedena, včetně podmínek, na prodejní stránce Produktu.

   4. Možnosti úhrady kupní ceny:

-      Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkty co nejdříve dodány.
-        Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

   5. Splatnost kupní ceny:
    Kupní cena je splatná do 7 dní od uzavření Smlouvy. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je kupní cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.
    Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

6. Platba kupní ceny ve splátkách:

    Kupní cenu některých Produktů (online programů) je možné uhradit ve dvou nebo více splátkách. Tato informace, včetně toho, zda je možno uhradit ve 2 nebo i více splátkách, je uvedena přímo na prodejní stránce konkrétního Produktu v E-shopu.

    Chcete-li využít možnost platby na splátky, vyberete si tuto možnost přímo v objednávkovém formuláři. Produkt (přístupové údaje k němu) je vždy dodán až po zaplacení první splátky. Další splátku je nutné uhradit v době její splatnosti, jinak jsme oprávněni Vám pozastavit i bez dalšího upozornění přístup k Produktu. Tím ovšem není dotčena Vaše povinnost další splátku (splátky) uhradit. Přístup bude znovu umožněn až po úhradě dané další splátky.
   

   Pro případ prodlení s platbou jakékoli splátky spolu jako Prodávající a Kupující sjednáváme smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Úhradou smluvní pokuty není dotčeno naše právo domáhat se náhrady případné způsobené škody v plné výši. Úhradou smluvní pokuty není dotčena ani Vaše povinnost uhradit celou kupní cenu Produktu. Ujednání o smluvní pokutě je přímo součástí uzavírané Smlouvy a je uvedeno přímo v objednávkovém formuláři.
   

   V případě prodlení s platbou jakékoli splátky delším než 10 dní jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a zaslané e-mailem na kontakt uvedený v objednávce nebo později Kupujícím sdělený anebo zaslané dopisem na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo později Kupujícím sdělenou pro účely doručování písemností. Odstoupením od Smlouvy není dotčena Vaše povinnost uhradit smluvní pokutu.
 
   1. DODACÍ PODMÍNKY:
 
   1. DODACÍ PODMÍNKY KNIH:
 
   A.1. Možnosti dodání:

          Knihy v České republice dodáváme prostřednictvím České pošty, s.p. na Vámi uvedenou doručovací adresu jako obyčejnou zásilku. Na Slovensko a do dalších zemí Evropské unie dodávám prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o.

    Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v článku VII. o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, máme možnost následnou reklamaci Knihy z důvodu porušení celistvosti obalu zamítnout, pokud se Vám nepodaří prokázat, že opravdu k takovému poškození došlo.

A.2. Dodací lhůta:

   Knihy připravíme k expedici do 7 dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, resp. provedena online platba. O expedici a předpokládané době dodání obdržíte informaci na Váš e-mail a od přepravce (Zásilkovny s.r.o.) email nebo SMS na telefonní kontakt zadaný v objednávce.

   Dodací lhůta u Knih doručovaných Českou poštou, s.p. je zpravidla do 3 pracovních dní od předání přepravci, není-li na webovém rozhraní výslovně uvedeno jinak. Při dopravě do jiných států počítejte se lhůtou zhruba týden od předání přepravci. Pokud by Knihy nebylo možné v uvedené lhůtě dodat, budeme Vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak Vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

A.3. Náklady na dopravu (přepravné):

   Výše ceny za dodání Knih závisí na tom, zda je zasíláno v rámci České republiky anebo do jiného státu EU a je uvedena na webovém rozhraní a vidíte ji přímo v objednávkovém formuláři.

A.4. Důležité upozornění k doručování a převzetí Produktů:
       S přípravou Knih k expedici i s jejich doručováním nám vznikají náklady. Pokud si tedy po objednání svůj zájem rozmyslíte a víte, že Knihu již nechcete, dejte nám o tom co nejdříve vědět, ať ji zbytečně neodesíláme. Pokud se takto rozhodnete ještě před uzavřením Smlouvy, stačí poslat storno objednávky na náš e-mail uvedený v článku I. odst. 1 VOP. Pokud se tak rozhodnete až po uzavření Smlouvy a zvlášť poté, co již jsme Vás informovali o předání přepravci, pak je-li možné dle těchto VOP nebo zákona odstoupit od Smlouvy, pošlete na náš e-mail odstoupení od Smlouvy.

   Pokud byste totiž pouze bezdůvodně odmítli převzít zásilku od přepravce, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat Knihu za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od Smlouvy z Vaší strany, tj. nevzniká nám automaticky povinnost Vám (ani když jste Spotřebitel) vrátit peníze za Knihu, kterou odmítnete bez dalšího od přepravce převzít. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou. Při bezdůvodném odmítnutí převzetí zásilky z Vaší strany máme rovněž možnost od Smlouvy odstoupit, zasláním písemného odstoupení na Váš e-mail nebo adresu.

   Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.
 
   1. DODACÍ PODMÍNKY DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ:
 
B.1. Možnosti dodání:

   Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail uvedený v objednávce, a to jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu nebo programu Vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na e-mail uvedený v objednávce zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz/program otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. Při koupi meditace může být obsah dodán buď obdobnou formou jako u e-booku, tj. zasláním v příloze anebo zasláním odkazu pro stažení/spuštění meditace anebo obdobně jako u on-line kurzu, tj. zpřístupněním v členské sekci, resp. uzavřené („zaheslované“) webové stránce.

B.2. Dodací lhůta:

    E-book a on-line kurz/program, meditace bude dodán do 2 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, resp. uskutečněna on-line platba. Výjimkou jsou on-line kurzy/programy s hromadným startem v určitý předem stanovený den. U těchto Produktů budou přístupové údaje zaslány zpravidla až v den zahájení on-line kurzu/programu (samozřejmě za předpokladu, že v tu dobu již byla kupní cena anebo u splátkového prodeje 1. splátka řádně uhrazena).

B.3. Náklady na dopravu (přepravné): U digitálních produktů tyto náklady nevznikají.
 
1. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM, AUTORSKÁ PRÁVA, UŽIVATELSKÝ ÚČET
2. Pokud jste si zakoupili e-book, pak tento digitální obsah zasíláme pouze Vám jako Kupujícímu, na Váš e-mail, případně zpřístupněním adresy webové stránky (samostatné nebo, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení Produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém e-book budete otevírat. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Totéž platí pro meditace, jsou-li dodávány stejným způsobem jako e-book. U ostatních Digitálních Produktů Vám zřizujeme uživatelský účet. K přehrání jeho obsahu je dle charakteru jednotlivých materiálů (pdf, videa, audio) rovněž nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Ani v tomto případě pak neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
3. Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe lektora/kouče. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme ani my ani lektor/kouč odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě Produktů sami dosáhnete. Účast v on-line kurzech/programech je určena zdravým jedincům, kteří netrpí žádnou duševní nebo mentální poruchou. Jedná se o produkty pro podporu osobního růstu, nejedná se o poskytování psychoterapeutické nebo jakékoli zdravotní péče. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Jde o Vaše rozhodnutí, zda se konkrétního on-line programu/kurzu a jednotlivých aktivit a cvičení v něm obsažených zúčastníte.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – POKROČILOST ÚČASTNÍKŮ KURZŮ/PROGRAMŮ: Některé on-line kurzy/programy vyžadují pro účast pokročilost účastníka a nejsou vhodné jako úvodní nebo pro „začátečníky“. Tato skutečnost je uvedena přímo v popisu daného Produktu a velmi Vás žádáme, abyste toto doporučení respektovali. V opačném případě pro Vás může být účast bez očekávaného efektu nebo dokonce kontraproduktivní. Současně také výslovně upozorňujeme, že není možné přijmout reklamaci, pokud by Kupující toto upozornění nerespektoval a poté uplatnil reklamaci z důvodu nevhodnosti kurzu apod.

   3. Uživatelský účet:
Po zakoupení on-line kurzu/programu, případně meditace obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. IV. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit i bez předchozího upozornění. Tím současně dojde i ke znepřístupnění zakoupených on-line kurzů/programů nebo meditací a všech poskytnutých elektronických dárků a bonusů.

  4. Autorská práva:
     Veškeré naše Produkty jsou chráněny autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální Produkty, pak k nim poskytujeme Kupujícímu licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje jejich doručením po řádné úhradě celé kupní ceny anebo řádné úhrady první sjednané splátky kupní ceny. U Digitálních Produktů s kupní cenou hrazenou na splátky, je licence poskytována pouze na dobu, kdy jsou uhrazeny jednotlivé splátky. Po úhradě celé kupní ceny je pak licence poskytnutá na dobu neurčitou. Dojde-li k porušení autorských práv anebo pravidel pro užívání uživatelského účtu (uvedených v předchozím odstavci), poskytnutá licence se okamžikem takového porušení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Kupujícího k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely.

   Pokud byste chtěli použít citace z našich Produktů, nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte nás předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.
 
   1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
   1. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů – dodání Knih:

    Obecně má Spotřebitel dle NOZ právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Pokud si objednal několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží. Tato možnost se z našich Produktů uplatní u Knih.

   2. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů – dodání Digitálních Produktů:

2.1. E-booky, on-line meditace:  

     Protože e-booky a on-line meditace nedodáváme na hmotném nosiči a současně je na základě Vaší objednávky dodáváme s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím obecné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, tímto si dovolujeme sdělit, že u těchto Produktů v souladu s § 1837 písm. l) NOZ nemá ani Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy.

   2.2. On-line programy/kurzy:

    U těchto Produktů může Spotřebitel odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy obdržíte přístupové údaje do on-line programu/kurzu, a tedy možnost do on-line programu/kurzu vstoupit a dostat se k obsahu (resp. u postupně otevírajícího se obsahu jde o obsah zpřístupňovaný v prvních 2 týdnech kurzu/programu).

   3. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu:
    Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 nebo 2.2. odeslali odstoupení e-mailem na info@evapaclikova.com nebo poštou na naši adresu uvedenou v článku I. VOP. Odstoupení můžete napsat úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jakého Produktu se týká, pokud by se netýkalo veškerých současně zakoupených Produktů) anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

    Současně je nutné, pokud odstupujete od Smlouvy, kterou jste koupili Knihy, abyste nám nejpozději do 14 dní od odstoupení od Smlouvy předali nebo na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP odeslali zpět Knihy, které jste od nás obdrželi dle Smlouvy a kterých se odstoupení týká. Při zasílání zvolte raději doporučenou zásilku, ale nezasílejte Knihy na dobírku. Náklady na vrácení Knih nesete sami. Knihy zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu s nimi od nás obdrželi.

     K odstoupení (nebo vráceným Knihám), prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o Produkty u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

   3. Vrácení peněz:

      Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle odst. 2 tohoto článku Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za Produkty, u Knih včetně nákladů na dopravu (myšleno dopravu Knih od nás k Vám) a veškerých dalších nákladů s dodáním Knih uhrazených.
   

    U Knih však nejsme povinni Vám peníze vrátit dříve, než nám Knihy předáte zpět anebo prokážete, že jste nám je zpět odeslali. Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady. Vezměte prosím na vědomí, že budou-li nám Knihy vrácené poškozené nebo opotřebené, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny. Tedy v takovém případě bychom Vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě. Jen připomínáme, že institut odstoupení od smlouvy bez udání důvodů slouží jako alternativa prohlédnutí Produktu v „kamenném obchodě“. Tedy abyste měli možnost zjistit, jestli jste si objednali Produkty, jaké jste chtěli, zjistili jejich funkčnost a vlastnosti. Neslouží k tomu, aby byly Produkty používány a docházelo ke snižování jejich hodnoty. Pokud byste toto nerespektovali a došlo ke snížení hodnoty Produktu, pak si tomu odpovídající poměrnou část kupní ceny jsme oprávněni odečíst z celkové částky Vámi zaplacené při koupi Produktu a vrátit Vám jen tento rozdíl.

   4. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů:

     Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Kupující odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě nebo by nešlo o Spotřebitele), Kupujícího o této nemožnosti bez odkladu vyrozumíme. Peníze v takovém případě Kupujícímu vrátit nemůžeme. Naopak pokud by šlo o Knihy, pak Kupujícím v rámci odstoupení zaslané Knihy obratem vrátíme na doručovací adresu. Upozorňujeme, že pokud by se Vás taková situace týkala a zpět zaslané Knihy byste nepřevzali, necháme je ještě měsíc po neúspěšném pokusu o doručení u nás uskladněné. Po tuto dobu budete mít možnost si Knihy na vlastní náklady vyzvednout. Pokud tak neučiníte, bez dalšího upozornění Knihy (je-li to možné) prodáme a výtěžek z prodeje po odečtení nákladů Vám zašleme. Není-li prodej možný, Knihy místo prodeje zlikvidujeme.

5. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:

     V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 5 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. Ujednání tohoto odstavce se netýká Produktů, u kterých jste si zvolili platbu kupní ceny ve splátkách.

   Jak Vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

   V případě odstoupení od Smlouvy, kterou byly koupeny on-line programy/kurzy jsme okamžikem účinnosti odstoupení vždy oprávněni i bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit přístup do Vašeho uživatelského účtu a k zakoupeným on-line programům/kurzům, kterých se odstoupení týká.

  6. Vrácení dárku poskytnutého k uhrazené objednávce:

     Je-li vám společně s Produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit.
 
VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje:

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a pro Spotřebitele i § 2161 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a pro Spotřebitele § 2161 až 2164 NOZ.

2. Vady, za které neseme odpovědnost:
    Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že Produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí Produktu. Nejste-li Spotřebitelem, odpovídáme Vám pouze za vady, které má Produkt při převzetí. Neneseme odpovědnost za vady způsobené užíváním nebo údržbou Produktu v rozporu s pokyny pro užívání nebo údržbu anebo běžnými obecně známými pravidly.

 • 3. Jaké nároky můžete v případě vady na Produktu požadovat?
  4. Pokud jste Spotřebitel:
  -      Jde o vadu odstranitelnou a není-li to neúměrné (tj. zejména když lze odstranit vadu bez zbytečného odkladu) Þ nárok na bezplatné odstranění vady.
  -       Jde o vadu sice odstranitelnou, ale vyskytuje se opakovaně i po opravě anebo se vyskytne větší počet vad a kvůli tomu nelze Produkt řádně užívat Þ nárok na dodání nového Produktu (anebo nové součásti, týká-li se vada jen součásti věci) anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z nároků nevyužijete, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
  -       Jde o vadu neodstranitelnou Þ nárok na dodání nového Produktu anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z těchto nároků nechcete využít, máte právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
  -      Není-li možné dodání nového Produktu namísto původního vadného nebo pokud bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo by Vám zjednání nápravy činilo značné obtíže Þ máte také právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

    1. Pokud nejste Spotřebitel:

 •      Je-li vada Produktu podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Produkt nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:
  -       odstranění vady opravou,
  -      dodání nového Produktu bez vad,
  -       přiměřená sleva z kupní ceny,
  -       odstoupení od Smlouvy.

   Volbu nároku je nutné nám sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady a my vadu neodstranili v přiměřené lhůtě anebo bychom Vám rovnou sdělili, že vadu neopravíme. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od Smlouvy.
   

       Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky

-       odstranění vady opravou,
-       přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud zvolíte odstranění vady a my bychom to nezvládli včas anebo vadu odmítli opravit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit.
Upozorňujeme, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez našeho souhlasu.

4. Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu (ani když je Spotřebitelem) nenáleží?    

Práva z vadného plnění Vám nenáleží:

-     pokud byste před převzetím Produktu věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,

-      pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,

-       u Produktu prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

-       při opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

-       u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla v době, kdy jste ji převzali,

-        vyplývá-li to z povahy věci,

-       při pozdním uplatnění reklamace.

5. Uplatnění reklamace:

    Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. V případech, kdy reklamaci neučiníte přímo při dodání Produktu, uplatněte ji co nejdříve po zjištění vady. Pokud byste vadu sice uplatnili v reklamační lhůtě, ale až později, než jste ji mohli zjistit (typicky když vadu jednoduše zjistitelnou hned po předání uplatníte až ke konce reklamační lhůty), můžete tím přijít o možnost volby mezi nároky na vyřízení reklamace anebo v případě soudního sporu by soud nemusel nárok přiznat, pokud bychom namítli pozdní uplatnění reklamace. To se týká Kupujících, kteří nejsou Spotřebiteli. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu Produktu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam.

     Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci, případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.  

    Prosíme, neposílejte nám Knihy zpět dříve, než nám zašlete zprávu o reklamaci. Vyčkejte, než Vás budeme kontaktovat. Je totiž možné, že reklamaci vyřídíme již na základě zaslané fotodokumentace a ani nebude nutné nám reklamované Knihy zasílat (například, pokud se domluvíme na poskytnutí slevy).

       Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.
 
    6. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

 1.      Uznáme-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem jako jste objednávku hradili, a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace.
   
  VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
   
  1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na     e-  mailu info@evapaclikova.com.
  2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
  3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. ZÁVĚREM
   
  1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
  2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
  3. Tyto VOP jsou účinné od 1.11.2021
  4. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy. V případě, že se rozhodneme provést změnu VOP, budeme Vás o takové změně informovat předem e-mailem nebo v uživatelském účtu.