Všeobecné obchodní podmínky

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko KOUPIT v prodejním formuláři potvrzujete, že Vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte.

Děkujeme.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážení klienti a zájemci o naše služby a produkty,

na této stránce jsme pro Vás shrnuli všechny důležité právní informace týkající se objednávání a nakupování našich online kurzů a programů, meditací, tištěných i elektronických knih (e-booků), dalších produktů a dárkových poukazů na webových stránkách www.bohynelasky.cz, www.alfa-bohyne.cz, www.jakhoziskatzpet.cz, www.lawofattraction.cz a www.sebevedomymuz.cz.  

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Obsahují i tzv. sdělení před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“ a tím se VOP stávají nedílnou součástí smlouvy mezi námi uzavřené. Děkujeme Vám za čas, který věnujete jejich pročtení.

Pro lepší orientaci připojujeme podrobný OBSAH:

I.          DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

II.         SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

III.      OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV.      CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.        DODACÍ PODMÍNKY

VI.      ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ

DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚČET, AUTORSKÁ PRÁVA

VII.     ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VIII.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

IX.      SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

X.        ZÁVĚREM

 

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

1.         E-shop:

E-shopem pro účely těchto VOP rozumíme jakékoli z těchto webových stránek: www.bohynelasky.cz, www.alfa-bohyne.cz, www.jakhoziskatzpet.cz, www.lawofattraction.cz a www.sebevedomymuz.cz.

Pro tyto webové stránky v textu VOP užíváme i označení „Web“. 

Nabídkou E-shopu je pak nabídka produktů na kterékoli z uvedených webových stránek.

2.              Produkty:

Jedná se o digitální obsah i zboží nabízené v e-shopu. Digitální obsah jsou e-booky (elektronické knihy), online kurzy a online vzdělávací nebo koučovací programy, online meditace (zpravidla ve formátu MP3). Zboží jsou tištěné knihy a tištěné deníky úspěchů. Pokud ve VOP píšeme o Produktech, myslíme tím jak Zboží, tak Digitální obsah. Pokud se některá ustanovení VOP vztahují pouze ke Zboží nebo pouze k Digitálnímu obsahu (případně jen některému Digitálnímu obsahu), používáme v textu tyto pojmy samostatně. Není-li v textu uvedeno jinak, vztahují se ustanovení o Produktech i na dárkové poukazy.

3.              Prodávající:

Je právnická osoba, která prodává Produkty nabízené v E-shopu. Prodávající je:

    Success Coaching s.r.o.

    IČ:                                         06350429

    DIČ:                                       CZ06350429

    Sídlo:                                    Londýnská 254/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2

    E-mail:                                  info@evapaclikova.com

   Telefon:                               + 420 608 269 775

Prodávající je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 280696.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

Pokud je v textu VOP uvedeno „my“, „nás“, „naše“ apod., myslí se tím vždy Prodávající.

    Pojem Prodávající používáme i jako označení Poskytovatele. Jak se dočtete níže, můžeme spolu uzavřít 2 různé typy smluv, podle toho, jestli od nás kupujete Zboží (pak jde o kupní smlouvu a zákonem jsme označeni jako „prodávající“) nebo Digitální obsah (pak jde o smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu a zákon nás označuje jako „poskytovatele“). Pro zjednodušení tedy ve VOP užíváme pro oba případy pouze označení „Prodávající“.

4.              Kupující:

    Kupujícím je ten, kdo s námi jako Prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní E-shopu uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některé z nabízeného Zboží. Pojem Kupující používáme i pro označení osoby, které na základě smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu poskytneme Digitální obsah. Zákon tuto osobu označuje jako „uživatele“. Pro zjednodušení ovšem v textu VOP i tuto osobu označujeme jako „Kupující“. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

5.              Spotřebitel:

    Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů. 

6.         Kupní smlouva: Na prodej Zboží je mezi námi jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím uzavírána Kupní smlouva.

7.         Smlouva o poskytování digitálního obsahu: Tato smlouva se používá pro prodej a poskytování Digitálního obsahu.

8.         Smlouva: Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování digitálního obsahu. Pokud se některá ustanovení VOP týkají jen jednoho z těchto dvou typů smluv, uvádíme tuto jednu konkrétní smlouvu. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem), a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. O uzavření Smlouvy Vám zašleme e-mailem písemné potvrzení.

9.         Smlouva uzavřená distančním způsobem:

    Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní E-shopu. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

10.      Spotřebitelská smlouva:

    Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

11.      Závaznost VOP:

    V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné.

12.      Rozhodné právní předpisy:

    Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím zobrazit přímo jejich aktuální znění.

 

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ, které máme uvedené na Webu a podle NOZ jsme povinni Vám je poskytnout i v textové podobě (a za tu se pro tyto účely pouhé uvedení na webu nepovažuje).

1.         Údaje o hlavních vlastnostech Zboží a Digitálního obsahu jsou vždy uvedené přímo v popisu daného Produktu na Webu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránky jednotlivých Produktů se Vám zobrazí podrobný popis, včetně například možnosti nebo nemožnosti pořídit Produkt na splátky. U on-line kurzů je rovněž uvedeno, pro koho jsou nebo nejsou vhodné, jak dlouho trvají, zda je ke kurzu poskytována individuální podpora (provázení) nebo jde o samostudium, zda kurz začíná v konkrétní den pro všechny účastníky anebo je přístupný kdykoli po zaplacení, zda je ke kurzu (a po jakou dobu) podpůrná skupina na Facebooku, případně na jiné platformě, jaké jsou poskytované bonusy apod. U dárkových poukazů je uvedena jejich hodnota, platnost a způsob uplatnění.Věnujte proto, prosím, popisu Produktu svoji pozornost a v případě nejasností nás kontaktujte ještě před objednáním Produktu.

2. Údaje o naší totožnosti, adresa sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsme již uvedli výše, v čl. I. odst. 3 VOP.

3. Cena Produktů je vždy uvedená v jejich popisu. U Digitálního obsahu a dárkových poukazů je to cena konečná, u Zboží se připočítává cena za dopravu (s výjimkou případů, kdy je Zboží zasíláno v rámci akce poštovné zdarma – o tomto jste rovněž vždy informováni přímo na prodejní stránce). V rekapitulaci objednávky v objednávkovém formuláři je uvedena celková cena za všechny objednané Produkty, včetně daně z přidané hodnoty a včetně nákladů na dopravu (pokud objednáváte i Zboží).

4. Produkty lze hradit klasickým bankovním převodem nebo rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím bank uvedených v objednávkovém formuláři nebo on-line platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro prostřednictvím platební brány GOPAY. Cenu nebo její příslušnou část lze uhradit i uplatněním dárkového poukazu.

5. Zboží je dodáváno do 14 dnů od zaplacení kupní ceny, Digitální obsah je dodán ve lhůtě uvedené v popisu na Webu. Tedy u e-booků a meditací do 3 dnů od zaplacení kupní ceny. U on-line kurzů jsou přístupové údaje podle typu on-line kurzu (zda jde o společný hromadný start anebo lze do on-line kurzu vstoupit kdykoli v průběhu roku po zaplacení kupní ceny) poskytnuty buď do 3 dnů od zaplacení kupní ceny nebo v předem stanovený den zahájení on-line kurzu.

6. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy během 14 dní od převzetí Zboží. Od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu může Spotřebitel odstoupit během 14 dní od uzavření této smlouvy u e-booku a ve lhůtě 7 nebo 14 dní od zahájení on-line kurzu. Výjimkou je situace, kdy Spotřebitel výslovně souhlasil s dodáním Digitálního obsahu ve lhůtě 14 dní od uzavření této smlouvy. V takovém případě dodáním Digitálního obsahu mu možnost odstoupení od této smlouvy zaniká. Při koupi dárkového poukazu lze odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy, kterou je dárkový poukaz koupen. K odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy Spotřebitel odstupuje a jakého Produktu se odstoupení týká.

7. V případě odstoupení od Kupní smlouvy nese (platí) Spotřebitel náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu.

8. Spotřebitel má právo reklamovat vadný Produkt a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. VOP.

9. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste pro případ objednání e-booku měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení e-booku z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém e-book budete otevírat. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. U on-line kurzů Vám zřizujeme uživatelský účet. K přehrání obsahu je dle charakteru jednotlivých materiálů (pdf, videa, audio) rovněž nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Ani v tomto případě pak neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

10. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@evapaclikova.com. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

11. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

III. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Objednávání Produktů probíhá pouze přes webové rozhraní E-shopu, tj. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v E-shopu.

2. Popis Produktů:

     Veškeré důležité informace o Produktech najdete přímo v E-shopu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránku jednotlivého Produktu, se Vám zobrazí podrobný popis, včetně například možnosti koupě na splátky. U online kurzů a programů je rovněž uvedeno, pro koho jsou, případně nejsou vhodné, jak dlouho trvají, zda kurz začíná v konkrétní den pro všechny účastníky anebo je přístupný kdykoli po zaplacení a další potřebné informace. Věnujte prosím popisu Produktů svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte nás ještě před koupí kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.

    Prezentace Produktů uvedená na webovém rozhraní E-shopu je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – OSOBNÍ PODPORA U DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ: Upozorňujeme, že pokud výslovně není u konkrétního digitálního produktu v jeho popisu na prodejní stránce v E-shopu uvedeno jinak, není v ceně Produktu zahrnuta a není v průběhu ani po skončení Produktu (zejména on-line kurzu nebo programu) poskytována naše osobní podpora a individuální konzultace přednášející lektorky. V on-line kurzu/programu budete mít k dispozici odpovědi na nejčastější a opakující se dotazy nebo případně i dotazy z předchozích běhů kurzů/programů, ale nebudou individuálně zodpovídány dotazy účastníků probíhajících kurzů a programů. Pro tento účel je pouze možné samostatně sjednat individuální placenou konzultaci nebo koučink s lektorkou, nad rámec on-line programu/kurzu.

3. Objednání Produktů:

    Pro objednání Produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném Produktu (kliknutím na vybranou položku, například konkrétní online program) a uvedením počtu/množství objednávaného Produktu, případně i varianty Produktu, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail (na něj Vám zašleme potvrzení přijetí objednávky a slouží i pro další komunikaci týkající se objednávky, telefonní kontakt (abychom Vás mohli kontaktovat při dodání Knih) a vyberete způsob úhrady (máte-li dárkový poukaz, uplatníte jej způsobem uvedeným níže) a způsob doručení Produktu. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko („Odeslat“) pod objednávkou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PŘI PLATBĚ DÁRKOVÝMI POUKAZY: Pokud chcete uplatnit dárkový poukaz a část ceny objednaných Produktů hradit prostřednictvím dárkového poukazu, nevyplňujte objednávkový formulář, ale kontaktujte nás přímo e-mailem na info@evapaclikova.com. Napište nám, který Produkt chcete objednat, vaše jméno a příjmení a e-mail, pro který mají být vytvořeny přístupové údaje k Produktu a kód uvedený na dárkovém kupónu. My vám přijetí objednávky potvrdíme (čímž bude mezi námi uzavřena Smlouva) a současně zašleme fakturu, ve které již bude z běžné ceny odečtena částka uvedená na dárkovém poukazu.

Dárkový poukaz lze uplatnit pouze pro tyto Produkty: Milionářská mysl, Transformujte jakýkoli vztah, Bohyně lásky, Sebevědomý muž, Přitáhněte si ideálního partnera a 30denní e-mailová výzva.

Dárkový poukaz lze použít pouze jednou, na jeden z Produktů, na který jej lze využít. Je vždy vázaný na konkrétní e-mail, přes který se lze k Produktu přihlásit. 

Dárkový poukaz lze uplatnit pouze v době jeho platnosti. Uplynutím této doby zaniká právo na uplatnění dárkového poukazu a není ani možné požadovat vrácení peněz oproti vrácení dárkového poukazu. Jakmile je dárkový poukaz uplatněn (je vám vystavena faktura, ve které je hodnota dárkového poukazu odečtena od celkové ceny), není možné již odstoupit od smlouvy, kterou byl dárkový poukaz zakoupen. 

4.     Potvrzení přijetí objednávky, uzavření Smlouvy:

    O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou učiněnou odesláním objednávkového formuláře Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Nebude-li v tomto e-mailu uvedeno, že objednávku přijímáme, nejde ještě o uzavření Smlouvy. Až doručením potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail je Smlouva uzavřena. Součástí potvrzovacího e-mailu je i text těchto VOP a zálohová faktura a potvrzení o uzavření Smlouvy.

5.    Zrušení objednávky, změny uzavřené smlouvy:

    Objednávku můžete zrušit až do okamžiku potvrzení jejího přijetí z naší strany. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

6. Objednávat Produkty v E-shopu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice Zboží probíhá pouze v pracovní dny. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti E-shopu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

7. Vlastnické právo ke Zboží na Vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a Zboží jste převzali. 

 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena Produktů:

    Cena je uvedena přímo u každého Produktu v jeho popisu v E-shopu. Vzhledem k tomu, že Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty, je u Produktu uvedena cena včetně daně z přidané hodnoty i bez přidané hodnoty a částka daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní E-shopu uvedena. K ceně Knih je připočítáváno dopravné (viz podrobněji článek V. těchto VOP). U digitálních Produktů žádné dopravné není. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je již uvedena včetně dopravného (je-li součástí objednávky Produkt, u kterého se dopravné hradí). Na prodejních stránkách jednotlivých Produktů v E-shopu je uvedena cena v Kč. Pokud budete nakupovat z jiné země než České republiky, je nutné v prodejním formuláři vybrat danou zemi (např. Slovensko) a cena se Vám potom zobrazí v EUR a rovněž se Vám zobrazí aktuální možné způsoby platby. Pokud objednáváte z jiného státu než České republiky, prosím, uveďte ve formuláři (zaklikněte) tento stát. V případě, že zjistíme, že je uvedena ve formuláři zahraniční adresa, ale jako stát Česká republika, bude zálohová faktura z naší strany stornována a tím odstoupeno od Smlouvy a požádáme Vás o novou, řádnou objednávku.

2. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně:

    Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v E-shopu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena uvedená v E-shopu v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Dodání Produktu až po zaplacení:

    Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Výjimkou je zejména prodej Produktu s možností uhradit cenu ve splátkách – tato možnost je vždy uvedena, včetně podmínek, na prodejní stránce Produktu.

4. Možnosti úhrady kupní ceny:

Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkty co nejdříve dodány.
Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

Uplatněním dárkového poukazu: Podrobný postup a podmínky pro uplatnění dárkového poukazu je uvedený výše v čl. III. odst. 3 VOP. Rozdíl mezi celkovou cenou a hodnotou dárkového poukazu doplatíte zvoleným způsobem platby (bezhotovostně bankovním převodem, platební kartou nebo rychlým bankovním převodem).

5. Splatnost kupní ceny:

    Kupní cena je splatná do 5 dní od uzavření Smlouvy. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je kupní cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

    Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

6. Platba kupní ceny ve splátkách:

    Kupní cenu některých Produktů (online programů) je možné uhradit ve dvou nebo více splátkách. Tato informace, včetně toho, zda je možno uhradit ve 2 nebo i více splátkách, je uvedena přímo na prodejní stránce konkrétního Produktu v E-shopu.

    Chcete-li využít možnost platby na splátky, vyberete si tuto možnost přímo v objednávkovém formuláři. Produkt (přístupové údaje k němu) je vždy dodán až po zaplacení první splátky. Další splátku je nutné uhradit v době její splatnosti, jinak jsme oprávněni Vám pozastavit i bez dalšího upozornění přístup k Produktu. Tím ovšem není dotčena Vaše povinnost další splátku (splátky) uhradit. Přístup bude znovu umožněn až po úhradě dané další splátky.

    Pro případ prodlení s platbou jakékoli splátky spolu jako Prodávající a Kupující sjednáváme smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Úhradou smluvní pokuty není dotčeno naše právo domáhat se náhrady případné způsobené škody v plné výši. Úhradou smluvní pokuty není dotčena ani Vaše povinnost uhradit celou kupní cenu Produktu. Ujednání o smluvní pokutě je přímo součástí uzavírané Smlouvy a je uvedeno přímo v objednávkovém formuláři.

    V případě prodlení s platbou jakékoli splátky delším než 10 dní jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a zaslané e-mailem na kontakt uvedený v objednávce nebo později Kupujícím sdělený anebo zaslané dopisem na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo později Kupujícím sdělenou pro účely doručování písemností. Odstoupením od Smlouvy není dotčena Vaše povinnost uhradit smluvní pokutu.

 

V. DODACÍ PODMÍNKY:

1. DODACÍ PODMÍNKY ZBOŽÍ:

A.1. Možnosti dodání:

    Zboží v České republice dodáváme prostřednictvím České pošty, s.p. na Vámi uvedenou doručovací adresu jako obyčejnou zásilku. Na Slovensko a do dalších zemí Evropské unie dodávám prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o.

    Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v článku VII. o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, máme možnost následnou reklamaci Zboží z důvodu porušení celistvosti obalu zamítnout, pokud se Vám nepodaří prokázat, že opravdu k takovému poškození došlo.

A.2. Dodací lhůta:

    Zboží dodáme do 14 dnů od zaplacení kupní ceny, mimo Českou republiku do 30 dnů od zaplacení kupní ceny.

   Pokud by Knihy nebylo možné v uvedené lhůtě dodat, budeme Vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak Vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

A.3. Náklady na dopravu (přepravné):

    Výše ceny za dodání Knih závisí na tom, zda je zasíláno v rámci České republiky anebo do jiného státu EU a je uvedena na webovém rozhraní a vidíte ji přímo v objednávkovém formuláři.

A.4. Důležité upozornění k doručování a převzetí Zboží:

    S přípravou Knih k expedici i s jejich doručováním nám vznikají náklady. Pokud si tedy po objednání svůj zájem rozmyslíte a víte, že Knihu již nechcete, dejte nám o tom co nejdříve vědět, ať ji zbytečně neodesíláme. Pokud se takto rozhodnete ještě před uzavřením Smlouvy, stačí poslat storno objednávky na náš e-mail uvedený v článku I. odst. 3 VOP. Pokud se tak rozhodnete až po uzavření Smlouvy a zvlášť poté, co již jsme Vás informovali o předání přepravci, pak je-li možné dle těchto VOP nebo zákona odstoupit od Smlouvy, pošlete na náš e-mail odstoupení od Smlouvy.

    Pokud byste totiž pouze bezdůvodně odmítli převzít zásilku od přepravce, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat Knihu za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od Smlouvy z Vaší strany, tj. nevzniká nám automaticky povinnost Vám (ani když jste Spotřebitel) vrátit peníze za Knihu, kterou odmítnete bez dalšího od přepravce převzít. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou. Při bezdůvodném odmítnutí převzetí zásilky z Vaší strany máme rovněž možnost od Smlouvy odstoupit, zasláním písemného odstoupení na Váš e-mail nebo adresu.

    Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

 

2. DODACÍ PODMÍNKY DIGITÁLNÍHO OBSAHU:

B.1. Možnosti dodání:

    Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail uvedený v objednávce, a to jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu nebo programu Vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na e-mail uvedený v objednávce zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VII těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz/program otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. Při koupi meditace může být obsah dodán buď obdobnou formou jako u e-booku, tj. zasláním v příloze anebo zasláním odkazu pro stažení/spuštění meditace anebo obdobně jako u on-line kurzu, tj. zpřístupněním v členské sekci, resp. uzavřené („zaheslované“) webové stránce.

B.2. Dodací lhůta:

   E-book a on-line kurz/program, meditace bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, resp. uskutečněna on-line platba. Výjimkou jsou on-line kurzy/programy s hromadným startem v určitý předem stanovený den. U těchto Produktů budou přístupové údaje zaslány zpravidla až v den zahájení on-line kurzu/programu (samozřejmě za předpokladu, že v tu dobu již byla kupní cena anebo u splátkového prodeje 1. splátka řádně uhrazena).

B.3. Náklady na dopravu (přepravné): U digitálních produktů tyto náklady nevznikají.

3. DODACÍ PODMÍNKY DÁRKOVÝCH POUKAZŮ:

C.1. Možnosti dodání:

   Dárkový poukaz bude dodán v elektronické podobě ve formátu .PDF po zaplacení ceny na e-mail uvedený v objednávce, a to jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je možné dárkový poukaz stáhnout.

C.2. Dodací lhůta:

   Dárkový poukaz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, resp. uskutečněna on-line platba.

C.3. Náklady na dopravu (přepravné): U dárkových poukazů tyto náklady nevznikají.

 

VI.  ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚČET, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Pokud jste si zakoupili e-book, pak tento digitální obsah zasíláme pouze Vám jako Kupujícímu, na Váš e-mail, případně zpřístupněním adresy webové stránky (samostatné nebo, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení Digitálního obsahu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém e-book budete otevírat. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Totéž platí pro meditace, jsou-li dodávány stejným způsobem jako e-book. U ostatních Digitálních Produktů Vám zřizujeme uživatelský účet. K přehrání jeho obsahu je dle charakteru jednotlivých materiálů (pdf, videa, audio) rovněž nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Ani v tomto případě pak neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Digitální obsah – online kurzy Vám poskytujeme na dobu 5 let od uzavření Smlouvy. Po dobu, na kterou je Digitální obsah poskytován, budete mít rovněž přístup ke všem jeho aktualizacím, které po tu dobu budou v dané členské sekci provedeny. U e-booku Vám zašleme jeho nejaktuálnější verzi existující v době uzavření Smlouvy. E-book je poskytován jako jednorázové plnění.

3. Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe lektora/kouče. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme ani my ani lektor/kouč odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě Produktů sami dosáhnete. Účast v on-line kurzech/programech je určena zdravým jedincům, kteří netrpí žádnou duševní nebo mentální poruchou. Jedná se o produkty pro podporu osobního růstu, nejedná se o poskytování psychoterapeutické nebo jakékoli zdravotní péče. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Jde o Vaše rozhodnutí, zda se konkrétního on-line programu/kurzu a jednotlivých aktivit a cvičení v něm obsažených zúčastníte.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – POKROČILOST ÚČASTNÍKŮ KURZŮ/PROGRAMŮ: Některé on-line kurzy/programy vyžadují pro účast pokročilost účastníka a nejsou vhodné jako úvodní nebo pro „začátečníky“. Tato skutečnost je uvedena přímo v popisu daného Produktu a velmi Vás žádáme, abyste toto doporučení respektovali. V opačném případě pro Vás může být účast bez očekávaného efektu nebo dokonce kontraproduktivní. Současně také výslovně upozorňujeme, že není možné přijmout reklamaci, pokud by Kupující toto upozornění nerespektoval a poté uplatnil reklamaci z důvodu nevhodnosti kurzu apod.

4. Uživatelský účet:

   Po zakoupení on-line kurzu/programu, případně meditace obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit i bez předchozího upozornění. Tím současně dojde i ke znepřístupnění zakoupených on-line kurzů/programů nebo meditací a všech poskytnutých elektronických dárků a bonusů.

5. Autorská práva:

     Veškeré naše Produkty jsou chráněny autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální Produkty, pak k nim poskytujeme Kupujícímu licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje jejich doručením po řádné úhradě celé kupní ceny anebo řádné úhrady první sjednané splátky kupní ceny. U Digitálních Produktů s kupní cenou hrazenou na splátky, je licence poskytována pouze na dobu, kdy jsou uhrazeny jednotlivé splátky. Po úhradě celé kupní ceny je pak licence poskytnutá na dobu neurčitou. Dojde-li k porušení autorských práv anebo pravidel pro užívání uživatelského účtu (uvedených v předchozím odstavci), poskytnutá licence se okamžikem takového porušení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Kupujícího k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely.

    Pokud byste chtěli použít citace z našich Produktů, nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte nás předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.  Případy, kdy jako Spotřebitel můžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů – dodání Knih:

    Obecně má Spotřebitel dle NOZ právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Pokud si objednal několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží. Tato možnost se z našich Produktů uplatní u Knih.

2.   Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů – dodání Digitálního obsahu a dodání dárkových poukazů:

    Od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo smlouvy, kterou koupí dárkový poukaz může Spotřebitel odstoupit během 14 dní od uzavření této smlouvy. Výjimkou je situace, kdy Spotřebitel výslovně souhlasil s dodáním Digitálního obsahu ve lhůtě 14 dní od uzavření této smlouvy. V takovém případě dodáním Digitálního obsahu mu možnost odstoupení od této smlouvy zaniká. Výjimkou je i situace, kdy již došlo k uplatnění dárkového poukazu.

3.    Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu:

    Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 nebo 2. odeslali odstoupení e-mailem na info@evapaclikova.com nebo poštou na naši adresu uvedenou v článku I. VOP nebo jiným zřejmým způsobem odstoupili (např. i zasláním SMS zprávy). Odstoupení můžete napsat úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jakého Produktu se týká, pokud by se netýkalo veškerých současně zakoupených Produktů) anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

    Současně je nutné, pokud odstupujete od Smlouvy, kterou jste koupili Zboží, abyste nám nejpozději do 14 dní od odstoupení od Smlouvy předali nebo na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP odeslali zpět Zboží, které jste od nás obdrželi dle Smlouvy a kterých se odstoupení týká. Při zasílání zvolte raději doporučenou zásilku, ale nezasílejte Zboží na dobírku. Náklady na vrácení Zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu s nimi od nás obdrželi.

    K odstoupení (nebo vrácenému Zboží), prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o Produkty u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

4.              Vrácení peněz:

    Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle odst. 2 tohoto článku Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za Produkty, u Zboží včetně nákladů na dopravu (myšleno dopravu Zboží od nás k Vám) a veškerých dalších nákladů s dodáním Knih uhrazených.

    U Zboží však nejsme povinni Vám peníze vrátit dříve, než nám Zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste nám je zpět odeslali. Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady. Vezměte prosím na vědomí, že budou-li nám Zboží vrácené poškozené nebo opotřebené, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé. Zboží zašlete nepoškozené, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu s nimi od nás obdrželi. V případě, že by došlo Zboží poškozené, jsme oprávněni Vám vrátit jen takovou částku kupní ceny, která odpovídá rozdílu mezi cenou bezvadného Zboží a Zboží poškozeného.

 Jen připomínáme, že institut odstoupení od smlouvy bez udání důvodů slouží jako alternativa prohlédnutí Produktu v „kamenném obchodě“. Neslouží k tomu, aby byly Produkty používány a docházelo ke snižování jejich hodnoty. Pokud byste toto nerespektovali a došlo ke snížení hodnoty Produktu, pak si tomu odpovídající poměrnou část kupní ceny jsme oprávněni odečíst z celkové částky Vámi zaplacené při koupi Produktu a vrátit Vám jen tento rozdíl.

5.              Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů:

    Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Kupující odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě nebo by nešlo o Spotřebitele), Kupujícího o této nemožnosti bez odkladu vyrozumíme. Peníze v takovém případě Kupujícímu vrátit nemůžeme. Naopak pokud by šlo o Zboží, pak Kupujícímu v rámci odstoupení zaslané Zboží obratem vrátíme na doručovací adresu. Upozorňujeme, že pokud by se Vás taková situace týkala a zpět zaslané Zboží byste nepřevzali, necháme je ještě měsíc po neúspěšném pokusu o doručení u nás uskladněné. Po tuto dobu budete mít možnost si Zboží na vlastní náklady vyzvednout. Pokud tak neučiníte, bez dalšího upozornění Zboží (je-li to možné) prodáme a výtěžek z prodeje po odečtení nákladů Vám zašleme. Není-li prodej možný, Zboží místo prodeje zlikvidujeme.

6.    Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:

    V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 5 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. Ujednání tohoto odstavce se netýká Produktů, u kterých jste si zvolili platbu kupní ceny ve splátkách.

    Jak Vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

    V případě odstoupení od Smlouvy, kterou byly koupeny on-line programy/kurzy jsme okamžikem účinnosti odstoupení vždy oprávněni i bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit přístup do Vašeho uživatelského účtu a k zakoupeným on-line programům/kurzům, kterých se odstoupení týká a Vy jste po odstoupení od Smlouvy pak povinni se zdržet dalšího užívání tohoto Digitálního obsahu.

7.     Vrácení dárku poskytnutého k uhrazené objednávce:

    Je-li vám společně s Produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit.

 

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925. U Zboží ustanovení § 2099 až 2112 pro ne-Spotřebitele a pro Spotřebitele pak § 2158 až 2160. U Digitálního obsahu pak ustanovení § 2389a až 2389f a pro Spotřebitele i § 2389g až 2389s.

2. Vady, za které neseme odpovědnost u Zboží: Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Odpovídáme tedy za vady, které má Zboží v okamžiku jeho převzetí, a to i v případě, že se vada projeví až po převzetí, nejpozději však ve lhůtě 2 let od převzetí Zboží. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada u Zboží projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3 leté promlčecí lhůtě. Ostatní Kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží (jde-li o vadu skrytou).

3. Jaké nároky můžete v případě vady na Zboží požadovat?

A. Pokud jste Spotřebitel:

·       můžete požadovat odstranění vady, a to buď opravou anebo dodáním nového Zboží, pokud Vámi zvolený způsob odstranění vady není nepřiměřeně nákladný ve srovnání s druhým způsobem anebo nemožný

V případě, že bychom vadu odmítli odstranit nebo jí neodstranili řádně nebo by se vada vyskytla opakovaně nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Zboží nechtěli koupit) nebo by z našeho prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraníme, pak můžete jako spotřebitel požadovat:

·       přiměřenou slevu nebo

·       odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.

B. Pokud nejste Spotřebitel: 

    Je-li vada Zboží podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Zboží nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:

·       odstranění vady opravou,

·       dodání nového Zboží bez vad,

·       přiměřená sleva z kupní ceny,

·       odstoupení od Smlouvy.

Volbu nároku je nutné nám sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady, a My vadu neodstranili v přiměřené lhůtě anebo bychom Vám rovnou sdělili, že vadu neopravíme. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od Smlouvy.

Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky

·       odstranění vady opravou,

·       přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud zvolíte odstranění vady a My bychom to nezvládli včas anebo vadu odmítli opravit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit. Upozorňujeme, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez Našeho souhlasu.

4. Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu (ani když je Spotřebitelem) nenáleží?

    Práva z vadného plnění Vám nenáleží:

·       pokud byste před převzetím Zboží věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,

·       pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,

·       u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

·       při opotřebení Zboží způsobené obvyklým užíváním

·       u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla v době, kdy jste ji převzali,

·       vyplývá-li to z povahy věci,

·       při pozdním uplatnění reklamace.

5. Vady, za které neseme odpovědnost u Digitálního obsahu: Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že Digitální obsah – e-book při zpřístupnění nemá vady. U Digitálního obsahu – on-line kurzů odpovídáme za to, že nemá vady při zpřístupnění a ani po dobu, kdy jej poté poskytujeme (tj. „doba trvání závazku“). Pokud jde o Spotřebitele, pak Digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá ustanovení § 2389i NOZ. Spotřebiteli odpovídáme za vady, které se projeví u e-booku do 2 let od jeho zpřístupnění, u on-line kurzu v době trvání závazku. V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že Digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3 leté promlčecí lhůtě. Ostatní Kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při dostatečné péči zjistit.

6. Projeví-li se vada Digitálního obsahu – on-line kurzů za trvání závazku (po dobu, kdy má být pro Vás k dispozici), je na Nás, abychom prokázali, že Digitální obsah je poskytován bez vad. Prokážeme-li, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání Digitálního obsahu nezbytné pro řádné fungování Digitálního obsahu (dále jen „digitální prostředí Kupujícího“), ačkoli byl Kupující na jeho potřebu před uzavřením smlouvy jasně a srozumitelně upozorněn, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije. K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Kupujícího, jste povinni nám jako Kupující poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro Vás co nejméně rušivé. Odmítnete-li součinnost poskytnout, přestože jste tímto byli o této povinnosti a o důsledcích jejího porušení jasně a srozumitelně poučeni před uzavřením smlouvy, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije.

7. Jaké nároky může Spotřebitel v případě vady Digitálního obsahu požadovat?

·       můžete požadovat odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné.

V případě, že bychom vadu odmítli odstranit nebo jí neodstranili řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Digitální obsah nechtěli koupit) nebo by z našeho prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraníme, pak můžete jako spotřebitel požadovat:

·       přiměřenou slevu nebo

·       odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Digitálního obsahu bez vady a vadného Digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut. Má-li být Digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Kupujícímu náleží sleva i v případě, že odstoupí od Smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Digitálního obsahu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

Je-li Kupujícím u Digitálního obsahu jiná osoba než Spotřebitel, použijí se pro jeho nároky obdobně ustanovení odst. 3 bodu B. tohoto článku.

8. Uplatnění reklamace:

    Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci, případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

    Prosíme, neposílejte nám Zboží zpět dříve, než nám zašlete zprávu o reklamaci. Vyčkejte, než Vás budeme kontaktovat. Je totiž možné, že reklamaci vyřídíme již na základě zaslané fotodokumentace a ani nebude nutné nám reklamované Zboží zasílat (například, pokud se domluvíme na poskytnutí slevy).

    Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výslovně nedohodneme na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytneme písemné potvrzení. Je-li předmětem reklamace Digitální obsah, reklamaci vyřídíme v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a účelu, pro nějž je Spotřebitel požadoval. Jste-li Spotřebitel, pak Vás budeme v 30denní lhůtě (resp. u Digitálního obsahu v přiměřené době) i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste nám poté sdělili pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedeme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

    Uznáme-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste hradili kupní cenu, a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace, jde-li o Zboží a do 14 dnů od uplatnění reklamace, jde-li o reklamaci Spotřebitele uplatněnou na poskytnutí Digitálního obsahu.

 

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

1. Na Webu, prodejních stránkách, na našich profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňujeme reference na naše Produkty. Tyto reference jsou vždy referencemi našich Kupujících a jsou zveřejněné s jejich souhlasem. Před zveřejněním reference vždy ověřujeme, že jde o osobu, která si Produkt u nás zakoupila, a to kontrolou údajů v účetnictví (na zaplacených fakturách). Případně jde o reference, které jsme obdrželi od našich Kupujících v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Kupujícímu po dodání Produktu, resp. u on-line kurzu po jeho skončení. Dotazník je zasílaný přímo na kontaktní mail uvedený v databázi Kupujících a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Kupujícího.

 

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Tyto VOP jsou účinné od 20.12.2023.

4. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.